Mazowiecki Fundusz Teatralny “Mój Teatr”

baner-mazowiecki-fundusz-teatralny-ORYGINALMazowiecki Instytut Kultury otwiera nabór do pierwszej edycji programu MAZOWIECKIEGO FUNDUSZU TEATRALNEGO „MÓJ TEATR”. Jest to regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania dla dzieci i młodzieży.

Wyniki badań m.in. programu Kierunek kultura, realizowanych w 2012 roku, przeprowadzonych wśród pracowników instytucji kultury w województwie mazowieckim wskazały na potrzebę wsparcia szkoleniowego i profesjonalnej pomocy dla lokalnych animatorów kultury. Podobne wnioski przyniosły także badania Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (MPEK). Program „Mój Teatr” powstał jako odpowiedź na brak długofalowego programu-systemu, umożliwiającego animatorom kultury z Mazowsza stałe podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych – czy to przez udział w  warsztatach i kursach specjalistycznych, czy też poprzez wymianę doświadczeń.

 

Program adresowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem edukacyjno-artystycznych zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą, do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządowców, organizacji pozarządowych, osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Bezpośrednimi odbiorcami programu będą jego uczestnicy: instruktorzy teatralni (animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

Program będzie realizowany w dwóch obszarach:

 

  • cyklu bezpłatnych warsztatów przeznaczonych dla animatorów kultury z Mazowsza, jak również dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży
  • realizacji projektów zajęć teatralnych (wsparcie merytoryczne i finansowe)

 

Podejmowane działania powinny się odnosić się do dzieci i młodzieży zamieszkałej w małych miejscowościach, powinny prowadzić do realnego, długofalowego wzmocnienia edukacji artystyczno-teatralnej dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego.

Szczegóły w Regulaminie dostępnym na www.mik.waw.pl

Zgłoszenia do programu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018r.

e-mailem na adres:

a.mizińska@mik.waw.pl

oraz w formie papierowej z wymaganymi podpisami na adres :

Mazowiecki Instytut Kultury

00 – 236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

 

UWAGA. Wymagane jest nadesłanie zgłoszeń w formie elektronicznej i papierowej.

Za datę dostarczenia uważa się datę wpływu na wskazany adres. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą podlegać ocenie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.

ORGANIZATORZY: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Meritum

Kontakt: Anna Mizińska, tel. 22 586 42 14, a.mizińska@mik.waw.pl

Kontakt dla mediów: Magdalena Denko, tel. 601 668 451, m.denko@mik.waw.pl