OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 26.04.2021 R. (GKP.6733.1.2021)

dnia 20 kwietnia 2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. a10Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 4298/2 (obręb Dęblin).

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl