Regulamin serwisu

Regulamin Portalu Informacyjnego LRY24.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania portalu informacyjnego LRY24.pl.
  2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
  3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z zasobów Portalu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Użytkownik publikuje w Portalu wszystkie treści i materiały (komentarze, zdjęcia, wideo, odsyłacze, inne) wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane materiały, treści,  wiarygodność danych osobowych oraz prawdziwość informacji zamieszczonych przez Użytkowników Portalu.
  5. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich działów Portalu, w tym Serwisów wchodzących w jego skład.

§ 2

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Portal ? internetowy portal informacyjny LRY24.pl  dostępny pod adresem LRY24.pl

3. Administrator – osoba prowadząca i zarządzająca Portalem, pilnująca porządku i przestrzegania przepisów regulaminu przez Użytkowników.

4. Użytkownik ? osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat lub osoba prawna, korzystająca z Portalu.

5. Multimedia ? wszelkie materiały publikowane przez Użytkowników w różnym formacie, szczególnie treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe,

6. Komentarze ? wypowiedzi Użytkowników pod treściami publikowanymi na Portalu.

7. Urządzenie końcowe ? komputer, tablet, smartfon, i inne urządzenia z dostępem do sieci Internet, z których korzysta Użytkownik.

8. Profil – miejsce w LRY24.pl, , gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika;

9. Login, Nick – prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta;

10. Konto – jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik LRY24.plmoże wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie;

 

§ 3

Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu

1. Korzystanie z Portalu i przeglądanie treści jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga rejestracji, jednak niektóre treści lub funkcjonalności wymagają rejestracji lub opłacenia dostępu.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest udostępnianie w Internecie

treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych oraz umożliwianie

Użytkownikom dyskusji i komentowania zamieszczonych na Portalu treści.

3. Użytkownicy zamieszczają komentarze samodzielnie i na własną

odpowiedzialność. Administrator ich nie weryfikuje pod kątem zgodności z prawdą
i prawem.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika

urządzenia końcowego, które umożliwia dostęp do sieci Internet z niezbędnym

oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych.

5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub niestosowanych

powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Portal LRY24.pl  może nie być w pełni dostępny lub jego działanie może być ograniczone albo utrudnione.

6. Podczas korzystania z Portalu w urządzeniu końcowym Użytkownika są zapisywane pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie Portalu.

Informacje na temat plików cookies znajdują się w stopce Portalu w Polityce

§ 4

Zasady korzystania z Portalu

1. Przed rozpoczęciem korzystania z treści Portalu LRY24.pl, Użytkownik

zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystając
z Portalu, Użytkownik potwierdza, że :

a) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Portalu LRY24.pl,

b) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za publikowane przez siebie

treści na Portalu LRY24.pl  i w jego serwisach.

3. Użytkownik umieszczający na Portalu LRY24.pl  treści nie może :

a) używać wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś

godność lub prywatność,

b) obrażać innych osób,

c) promować innych stron internetowych, produktów lub usług,

d) publikować danych osobowych osób niepublicznych,

e) naruszać praw autorskich bądź innych praw na dobrach niematerialnych,

f) umieszczać treści, zdjęcia lub odnośniki  o charakterze erotycznym,

pornograficznym, obscenicznym,

g) publikować treści obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm,

nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub seksualną),

h) zamieszczać treści upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz

wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,

i) publikować zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji

finansowych,

j) publikacji tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji

do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych

4. Zabrania się także działań polegających na :

a) rozsyłaniu spamu, niezamówionych informacji handlowych, reklam towarów
i usług,

b) ośmieszaniu lub obrażaniu poprzez wysyłanie napastliwych i/lub

kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów,

c) kopiowaniu z Portalu tekstów, zdjęć, plików audiowizualnych, kodu strony

internetowej i innych elementów oprócz tych, które wyraźnie zezwalają na takie

działanie,

5. Korzystanie z materiałów i treści zamieszczonych na Portalu oraz zamieszczanie w nim materiałów i treści przez Użytkowników jest dopuszczalne zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2006, Nr90, poz. 631 ze zm.).

6. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa własności intelektualnej (w tym

prawa autorskie i/lub prawa pokrewne) do treści i materiałów, które publikuje w

formie komentarzy lub wysyła w celu publikacji na adres e-mail :

kontakt@LRY24.pl lub inny wskazany adres.

7. Zamieszczenie w formie komentarza lub wysłanie na adres e-mail przez

Użytkownika Portalu jakichkolwiek treści lub materiałów w szczególności zdjęć
i filmów jest tożsama ze złożeniem oświadczenia, że zamieszczenie ich nie wiąże się

z naruszeniem praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani jakichkolwiek innych

praw osób trzecich.

8. Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatną publikację w Portalu wysłanych przez

siebie treści i materiałów audio lub wideo,

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Portalu.

§ 5

Dodawanie komentarzy, tekstów, ogłoszeń

1. Administrator moderuje, zawiesza lub bezpowrotnie usuwa komentarze i inne

opublikowane przez Użytkownika materiały, jeśli naruszają którykolwiek z punktów

niniejszego Regulaminu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane

przez Użytkowników (Komentarze, teksty, ogłoszenia itd.). Treści umieszczane

przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.

3. Umieszczenie komentarza Użytkownika następuje przy użyciu formularza,

znajdującego się na stronach Portalu LRY24.pl . Warunkiem zamieszczenia komentarza jest wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza oraz przepisanie kodu z obrazka.

4. Publikacja Komentarza przez Użytkownika następuje automatycznie bez udziału

5. Komentarz musi dotyczyć opublikowanego tekstu, zdjęcia, filmu albo innej treści.

Komentarze nie na temat mogą zostać zablokowane lub usunięte.

6. Zabronione są wpisy zawierające treści antyreklamowe (np.: ?odradzam?, ?nie polecam?, ?oszuści?, ?złodzieje? itp.) i  będą usuwane z Portalu a wpisujący je użytkownicy będą pozbawiani możliwości korzystania z portalu informacyjnego LRY.24.pl.

7. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści lub innych materiałów

umieszczonych przez Użytkownika w Portalu, ma jednak prawo zastosowania

środków regulaminowych w przypadku, gdy poweźmie informację o tym, że treści ,

materiały lub ich wykorzystanie jest niezgodne z postanowieniami Regulaminu,

8. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo do

usuwania komentarzy, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z podanych poniżej

okoliczności:

a) Administrator otrzyma oficjalne zawiadomienie o konieczności usunięcia takiego

komentarza,

b) Administrator otrzyma na adres e-mail wiarygodną informację o bezprawnym lub

bezpodstawnym charakterze opinii.

9. Administrator nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub

usunięciu ich komentarza.

10. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Portal LRY24.pl  nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

11.Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność

karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego

przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z

opublikowaniem komentarzy, zdjęć, filmów lub osobistego wizerunku tych

Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik,

który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

13.Administrator ma obowiązek udostępnić podane przez Użytkownika dane osobowe (w tym w szczególności IP komputerów, z których się logował lub przesyłał teksty) na żądanie zarówno uprawnionych organów (np. sądu, prokuratury czy policji) jak i na żądanie każdej osoby, która w sposób należyty wykaże interes prawny w

udostępnieniu danych.

14.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę treści opublikowanych przez Użytkowników.

§ 6

Zmiany Regulaminu

1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy właścicielem – administratorem portalu a gościem i / lub użytkownikiem z chwilą rejestracji.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Portalu.

3. Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania ze strony

  1. LRY24.pl . Zmiany Regulaminu będą publikowane pod tym samym

adresem w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.

4. Korzystanie z Portalu bez zapoznania się z treścią Regulaminu jest jednoznaczne z jego przeczytaniem i zaakceptowaniem.