Unijne wsparcie na odbudowę parku miejskiego w Rykach


 

Gmina Ryki  otrzyma blisko 2,5 miliona złotych wsparcia na rewaloryzację parku miejskiego. Efekty lokalnej inwestycji będą widoczne pod koniec 2019 r. Pieniądze na poprawę jakości środowiska miejskiego przyznał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaKoszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ponad 5 milionów złotych, a unijne wsparcie z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego będzie stanowiło 85 procent środków przewidzianych na jego realizację. Umowę w tej sprawie podpisali 4 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek i Skarbnik Gminy Ryki Dariusz Sosnowski.

W ramach rewaloryzacji parku miejskiego w Rykach przewiduje się zakładanie trawników i łąk kwietnych, wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów w celu uzupełnienia istniejących nasadzeń i wykreowania piętrowości roślinnej, pielęgnację istniejącego drzewostanu, zakładanie domków dla ptaków i owadów, poprawę nawierzchni istniejących ciągów pieszych, urządzenie siłowni plenerowej, budowę fontanny nieckowej, montaż ławek, tablic informacyjnych i stojaków na rowery. Wszystkie te prace mają na celu udostępnienie mieszkańcom wysokiej jakości przestrzeni miejskiej w postaci urządzonych terenów zieleni miejskiej i zielonej infrastruktury, a także uporządkowanie i wzbogacenie gatunkowe istniejącej szaty roślinnej. Projekt obejmie trzy obszary na terenie miasta Ryki o łącznej powierzchni liczącej ponad 3 hektary. Zaplanowano uzyskanie 0,16 ha dodatkowej powierzchni czynnej biologicznie.

Dofinansowanie tego typu przedsięwzięć jest zbieżne z działaniami Ministerstwa Środowiska, które umożliwia NFOŚiGW (jako instytucji wdrażającej) dysponowanie unijnymi środkami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

Źródło: http://nfosigw.gov.pl (info i foto)