Studia cywilne w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego LAW

Studia cywilne w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego LA.

dr Dariusz Bogusz

Dęblińska „Szkoła Orląt” kojarzy się głównie ze pilotami wojskowymi, ale na przestrzeni ostatnich lat jej profil znacznie się zmienił. Obecnie większość uczących się stanowią studenci kierunków cywilnych na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego, Wydziale Lotnictwa, Instytucie Nawigacji oraz Katedrze Logistyki. Dla studentów dostępna jest bogata baza dydaktyczno-naukowa, zaplecze rekreacyjno-sportowe, do którego należy zespół boisk, stadion, korty tenisowe, basen czy strzelnica.

Lotnicza Akademia Wojskowa jest jedyną polską uczelnią, która od ponad 95 lat kształci kandydatów na oficerów – pilotów dla potrzeb lotnictwa wojskowego, a od 2009 roku
w murach dęblińskiej Szkoły Orląt spotkać można nie tylko studentów wojskowych, ale także studentów cywilnych. Obecnie liczba studentów cywilnych przewyższa tych studiujących w mundurach. Akademia kształci studentów cywilnych na potrzeby lotnictwa cywilnego, logistyki i gospodarki narodowej. Uczelnia zatrudnia doskonale przygotowaną kadrę naukową i dydaktyczną oraz  posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i socjalną. Bardzo atrakcyjną ofertę studiów posiada Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej od czasu powstania przeszedł wiele przemian organizacyjnych i strukturalnych. W chwili obecnej składa się z dwóch Katedr:

  • Katedry Studiów nad Bezpieczeństwem Lotniczym
  • Katedry Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego

Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego realizowane jest kształcenie studentów cywilnych oraz kształcenie specjalistyczne i doskonalące kadry dla potrzeb lotnictwa i gospodarki narodowej.

Wydział jest uprawniony do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
z dnia 29 stycznia 2018 roku Wydział uzyskał uprawniania do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

 

Na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego realizowana jest specjalność bezpieczeństwo
i obsługa pasażera w transporcie lotniczym. Na którym studenci uczą się wykonywania zawodu stewardesy i stewarda.Od roku 2020/2021 akademickiego na WBL uruchomiono również studia podyplomowe przeznaczone dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, a chcących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności w specjalności Bezpieczeństwo Lotnicze. Studia te przeznaczone są dla absolwentów uczelni cywilnych i wojskowych zatrudnionych
w branży lotniczej, w tym przede wszystkim zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa lotniczego. Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu: oceny zagrożeń występujących
w środowisku lotniczym, ochrony lotnictwa i lotnisk, ratownictwa lotniskowego, zarządzania bezpieczeństwem, działalności operacyjnych służb lotniskowych, prawa lotniczego, szeroko rozumianego transportu lotniczego (w tym przewozu materiałów niebezpiecznych). Nasi studenci pracują w portach lotniczych w Polsce i na całym świecie min. w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich dysponujących potężnym lotnictwem cywilnym.

 

Dynamiczny rozwój wydziału ma odzwierciedlenie w tworzeniu nowego unikatowego
w skali kraju i Europy kierunku studiów bezpieczeństwo lotnicze, tworzeniu nowych specjalności: BSP w nowoczesnych zawodach gospodarki oraz Lider-przywódca w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Ukończenie w ramach studiów w LAW nowotworzonych specjalności umożliwi jej absolwentom skuteczne konkurowanie jako kandydat do zawodów trudnych i niebezpiecznych, tzn. w ramach: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz innych służb ratowniczych i instytucji cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

WBL współpracuje z wieloma uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi, firmami, instytucjami oraz wieloma innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Ściśle współpracuje z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze oraz lotniskiem Chopina w Warszawie.

Zdjęcia: Marta SERAFIN, Dariusz BOGUSZ.